Meggle Meggle

Předchozí Další

PRAVIDLA SOUTĚŽE „BAVTE SE AKTIVNĚ A VYHRAJTE“ dále jen „SOUTĚŽ“

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže v České republice je PROMOHOLIX s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČ: 09771891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 341198 (dále jen „Organizátor“).

II. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže v České republice je společnost Meggle, s.r.o., se sídlem Psohlavců 1712/16, 147 00 Praha 4 – Braník, Česká republika, IČO: 60202483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25335 (dále jen „pořadatel“).

IV. Trvání soutěže a místo

Soutěž probíhá v termínu od 2. srpna 2021 08:00 hodin do 5. září 2021 23:59 hodin včetně, (dále jen „Doba konání soutěže“) v pěti soutěžních týdnech:

  • 2. srpna – 8. srpna 2021
  • 9. srpna – 15. srpna 2021
  • 16. srpna – 22. srpna 2021
  • 23. srpna – 29. srpna 2021
  • 30. srpna – 5. září 2021

VI. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Meggle s.r.o., AIRBUZZ s.r.o., a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké a rodinní příslušníci v přímé linii (dále jen jako „osoba blízká“) ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v pl.zn. V případě, že by se výhercem měla stát osoba dle předchozí věty, právo požadovat výhru této osobě nevzniká a výhra nebude předána. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni mít souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. Fyzická osoba mladší 18 let se musí písemným souhlasem jejího zákonného zástupce prokázat nejpozději ve lhůtě dle těchto pravidel. Součástí souhlasu zákonného zástupce musí být též kontaktní údaje na tohoto zákonného zástupce, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

IV. Účast v soutěži a určení výherců:

Soutěžící se do soutěže o výhry zapojí tak, že v určeném termínu splní soutěžní zadání, které je zmíněno v rámci soutěžního příspěvku na profilu sociální sítě Facebook společnosti Meggle, s.r.o.: www.facebook.com/meggle.cz Každý soutěžící může získat pouze dvě týdenní výhry, tzn. že jeden soutěžící může získat maximálně dvakrát voucher v hodnotě 1 000 Kč na nákup v e-shopu Zoot. Jeden soutěžící se může soutěže účastnit i opakovaně, vždy však s novým splněním soutěžního zadání.

V. Výhra

Týdenní výhry

Celkový počet výher je 25 ks, 5 výher pro jeden soutěžní týden.
Výhrou je voucher v hodnotě 1 000 Kč na nákup v e-shopu Zoot:
www.zoot.cz/

Hlavní výhra

Výhrou je 1x voucher v hodnotě 5 000 Kč na nákup v e-shopu Zoot:
www.zoot.cz/

Soutěžní výhra bude výherci zaslána elektronicky soukromou zprávou přes sociální síť facebook. Soutěžní výhry budou odeslány nejpozději do jednoho měsíce od uveřejnění jména výherce, pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu bude vyhlášena na webových stránkách www.meggle.cz

Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než na kterou mu vznikl nárok v souladu s těmito pravidly, či na jiné protiplnění, a to ani finanční, odpovídající hodnotě výhry. Pořadatel neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami. Podmínky využití výher se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. Tato akce není veřejným příslibem. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či účastí v soutěži.

Mechanismus soutěže – výběr výherců

Soutěž probíhá v termínu od 2. srpna 2021 08:00 hodin do 5. září 2021 23:59 hodin včetně, (dále jen „Doba konání soutěže“) v pěti soutěžních týdnech:

  • 2. srpna – 8. srpna 2021
  • 9. srpna – 15. srpna 2021
  • 16. srpna – 22. srpna 2021
  • 23. srpna – 29. srpna 2021
  • 30. srpna – 5. září 2021

Výherce vyhodnocujeme následující pondělí, po skončení soutěžního týdne. Každý týden vylosuje pořadatel 5 výherců týdenních výher, celkem v soutěži bude vylosováno 25 výherců. Losování výherců provede pořadatel ze všech odpovědí či komentářů u příspěvku. Výherci budou informování prostřednictvím zprávy přes sociální síť Facebook.

Data výběru týdenních výherců – 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8., 6. 9. 2021.

Výherce 1 hlavní výhry vyhodnocujeme na konci soutěže, tedy dne 6. září 2021. Výherce vylosuje pořadatel ze všech zapojeným soutěžících během celého období soutěže.

Pořadatel i organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě je pořadatel oprávněn udělit výhru jinému soutěžícímu.

VI. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící v souladu s platnou legislativou, a to zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením EP a Rady (EÚ) 2016/679 (dále jen „GDPR“) splněním soutěžního úkolu dává souhlas se zařazením svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, nebo účtu uživatele na sociálních sítích, kde soutěž probíhá (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže (správce osobních údajů) a organizátora soutěže (zpracovatele osobních údajů), a to výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Soutěžící potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z příslušné legislativy. Soutěžící bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Soutěžící má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na email: info@airbuzz.cz, a dále má práva dle čl. 13 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním svého souhlasu, avšak soutěžící ztrácí nárok na výhru v soutěži. Jestliže soutěžící zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel nebo organizátor provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele nebo organizátora o vysvětlení a požádat je, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost soutěžícího shledána jako oprávněná, pořadatel, či organizátor neprodleně odstraní tento stav. Nevyhoví-li této žádosti, má soutěžící právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro případ, že se soutěžící stane výhercem, dává pořadateli a organizátorovi v souladu s právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů a s ust. § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, také souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem či organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Souhlasí také s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení pro účely seznámení veřejnosti s výhercem. Výherce uděluje pořadateli a organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel či organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytnou.

VII. Závěrečná ustanovení:

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování či Facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Praze dne 2. 8. 2021