Meggle Meggle

Předchozí Další

PRAVIDLA SOUTĚŽE
„GURMÁNSKÉ TIPY S PETROU VINDYŠOVOU“
dále jen „SOUTĚŽ“


Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingových soutěží během akce „Gurmánské tipy s Petrou Vindyšovou“ na FACEBOOKU (dále jen „soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který v úplnosti upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům; v případě kolize ustanovení těchto úplných pravidel se zkrácenými pravidly soutěže na POS či jiných materiálech mají přednost tato úplná pravidla. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli tato pravidla změnit.

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže v České republice je PROMOHOLIX s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČ: 09771891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 341198 (dále jen „Organizátor“).

II. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže v České republice je společnost Meggle, s.r.o., se sídlem Psohlavců 1712/16, 147 00 Praha 4 – Braník, Česká republika, IČO: 60202483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25335 (dále jen „pořadatel“).

III. Trvání soutěže a místo

Soutěž probíhá v termínu od 19. září 2022 08:00 hodin do 17. října 2022 23:59 hodin včetně, (dále jen „Doba konání soutěže“) v pěti soutěžních týdnech:

 • 19. září – 25. září 2022
 • 26. září – 2. října 2022
 • 3. října – 9. října 2022
 • 10. října – 16. října 2022
 • 17. října – 23. října 2022

IV. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
Soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese facebook.com/terms.php.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Meggle s.r.o., AIRBUZZ s.r.o., a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké a rodinní příslušníci v přímé linii (dále jen jako „osoba blízká“) ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v pl.zn. V případě, že by se výhercem měla stát osoba dle předchozí věty, právo požadovat výhru této osobě nevzniká a výhra nebude předána. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni mít souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

Fyzická osoba mladší 18 let se musí písemným souhlasem jejího zákonného zástupce prokázat nejpozději ve lhůtě dle těchto pravidel. Součástí souhlasu zákonného zástupce musí být též kontaktní údaje na tohoto zákonného zástupce, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

V. Účast v soutěži a určení výherců

Soutěžící se do soutěže o výhry zapojí tak, že v určeném termínu splní soutěžní zadání, které je zmíněno v rámci soutěžního příspěvku na profilu sociální sítě Facebook společnosti Meggle, s.r.o.:
www.facebook.com/meggle.cz

Soutěžní úkol je možné splnit prostřednictvím komentářů pod příspěvkem se zadáním soutěže. Soutěžní úkol musí být splněn v požadované formě a s požadovanými parametry a musí být veřejně dostupný v době trvání soutěže.

Každý soutěžící může získat pouze jednu denní výhru a jednu týdenní výhru. Jeden soutěžící se může soutěže účastnit i opakovaně, vždy však s novým splněním soutěžního zadání.

VI. Výhra

Denní výhra
1x ruční mixér Gorenje - HBC804QW v hodnotě 1 599 Kč.
Celkový počet denních výher je 35 ks.

Týdenní výhry
1x kuchyňský robot Gorenje - MMC1000W v hodnotě 4 999 Kč.
Celkový počet výher je 5 ks.

Hlavní výhra
Výhrou je 1x kombinovaná chladnička Gorenje N6A2XL4 IonAir, v hodnotě 13 490 Kč.
Celkový počet hlavní výhry je 1 ks.

Soutěžní výhry budou odeslány nejpozději do jednoho měsíce od uveřejnění jména výherce, pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu bude vyhlášena na webových stránkách www.meggle.cz

Výherci budou kontaktováni do soukromých zpráv na Facebooku s výzvou udání svých kontaktních údajů pro zaslání výhry. Jestliže výherce nezareaguje do 48 hodin od vyhlášení výherce, výhra propadá pořadateli soutěže. Výhra propadá pořadateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než na kterou mu vznikl nárok v souladu s těmito pravidly, či na jiné protiplnění, a to ani finanční, odpovídající hodnotě výhry.

Pořadatel neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami. Podmínky využití výher se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. Tato akce není veřejným příslibem. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či účastí v soutěži.

VII. Mechanismus soutěže – výběr výherců

Soutěž probíhá v termínu od od od 19. září 2022 08:00 hodin do 17. října 2022 23:59 hodin včetně, (dále jen „Doba konání soutěže“) ve čtyřech soutěžních týdnech:

 • 19. září – 25. září 2022
 • 26. září – 2. října 2022
 • 3. října – 9. října 2022
 • 10. října – 16. října 2022
 • 17. října – 23. října 2022

Výherce vyhodnocujeme následující pondělí, po skončení soutěžního týdne. Každý týden vyhodnotí pořadatel spolu s Petrou Vindyšovou celkem 7 výherců denní výhry a 1 výherce týdenní výhry.

Hlavní výhra bude losována ze všech zapojených do soutěže, během 5 soutěžních týdnů.
Celkem v soutěži bude vylosováno 41 výherců.
Výherci budou informování prostřednictvím zprávy přes sociální síť Facebook.

Data výběru týdenních výherců – 26. 9., 3. 10., 10. 10. a 17. 10., 24.10. 2022.

Výherce 1 hlavní výhry vyhodnocujeme na konci soutěže, tedy dne 24. října 2022. Výherce vylosuje pořadatel ze všech zapojeným soutěžících během celého období soutěže.

Pořadatel i organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě je pořadatel oprávněn udělit výhru jinému soutěžícímu.

VIII. Práva k poskytnutému obsahu

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.

V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti vyhlašovateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit (resp. odčinit vzniklé újmy).

Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla provozovateli nebo vyhlašovateli anebo jiné osobě jakákoli škoda či jiná újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit.

Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu.

Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem.

Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel anebo provozovatel jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetí osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli a provozovateli na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobní povahy pro marketingové účely vyhlašovatele.

V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která vyhlašovateli a provozovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

Soutěžní příspěvek nesmí porušovat jakékoli právní předpisy či právem chráněné zájmy vyhlašovatele či provozovatele nebo třetích osob ani nabádat k jejich porušování. Soutěžní příspěvek musí být v souladu s dobrými mravy.

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní příspěvky, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

Vyhlašovatel má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové příspěvky, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo provozovateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jejichž šíření by bylo v rozporu se zájmy provozovatele nebo vyhlašovatele.

Do soutěže tedy nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní příspěvky, které:

 • nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly;
 • odporují dobrým mravům;
 • zachycují činnosti jakkoli nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
 • jakýmkoli způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • obsahují náboženský nebo politický podtext;
 • mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
 • zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům vyhlašovatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních děl.

IX. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící v souladu s platnou legislativou, a to zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením EP a Rady (EÚ) 2016/679 (dále jen „GDPR“) splněním soutěžního úkolu dává souhlas se zařazením svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, nebo účtu uživatele na sociálních sítích, kde soutěž probíhá (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže (správce osobních údajů) a organizátora soutěže (zpracovatele osobních údajů), a to výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy.
Soutěžící potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z příslušné legislativy. Soutěžící bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.
Soutěžící má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na email: info@promoholix.com, a dále má práva dle čl. 13 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním svého souhlasu, avšak soutěžící ztrácí nárok na výhru v soutěži.
Jestliže soutěžící zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel nebo organizátor provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele nebo organizátora o vysvětlení a požádat je, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost soutěžícího shledána jako oprávněná, pořadatel, či organizátor neprodleně odstraní tento stav. Nevyhoví-li této žádosti, má soutěžící právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pro případ, že se soutěžící stane výhercem, dává pořadateli a organizátorovi v souladu s právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů a s ust. § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, také souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem či organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Souhlasí také s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení pro účely seznámení veřejnosti s výhercem. Výherce uděluje pořadateli a organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel či organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytnou.

X. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování či Facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.


V Praze dne 1. 9. 2022