Meggle Meggle

Předchozí Další

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Lacto feel free“
dále jen „SOUTĚŽ“


I. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže v České republice je PROMOHOLIX s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČ: 09771891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 341198 (dále jen „Organizátor“).  


II. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže v České republice je společnost MEGGLE, s.r.o. se sídlem Psohlavců 1712/16, 147 00 Praha 4, Česká republika; IČ: 60202483, vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25335 (dále jen „Pořadatel“).  


III. Trvání soutěže a místo
Soutěž probíhá v termínu od 2.10. 2023 10:00 hodin do 29. 10. 2023 20:00 hodin včetně, (dále jen „Doba konání soutěže“) ve čtyřech soutěžních týdnech:

2. 10. – 8. 10. 2023
9. 10. – 15. 10. 2023
16. 10. – 22. 10. 2023
23. 10. – 29. 10. 2023


IV. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci spol. MEGGLE, s.r.o., PROMOHOLIX s.r.o., a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké dle občanského zákoníku a rodinní příslušníci v přímé linii (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni mít souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.


V. Účast v soutěži a určení výherců:
Soutěžící se do soutěže o výhry zapojí tak, že v určeném termínu splní soutěžní zadání, které je zmíněno v rámci soutěžního příspěvku na profilu sociálních sítích Facebook či Instagram společnosti MEGGLE, s.r.o.:
www.facebook.com/meggle.cz
www.instagram.com/meggle_czech_republic


VI. Výhra
Výhry
Celkový počet výher je 28 ks, 7 výher pro jeden soutěžní týden.


Výhry obsahují:

1. soutěžní týden

  • 2x Chytrá lahev Equa Smart, 5 Lactofree balíček

2. soutěžní týden

  • 2x Chytrá lahev Equa Smart, 5 Lactofree balíček

3. soutěžní týden

  • 2x Chytrá lahev Equa Smart, 5 Lactofree balíček

4. soutěžní týden

  • 2x Chytrá lahev Equa Smart, 5 Lactofree balíček

 

Soutěžní výhra výherci bude zaslána prostřednictvím zásilkové služby. Soutěžní výhry budou odeslány nejpozději do jednoho měsíce od uveřejnění jména výherce a dodání všech potřebných údajů pro odeslání výhry, pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu bude vyhlášena na webových stránkách www.meggle.cz
Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než na kterou mu vznikl nárok v souladu s těmito pravidly, či na jiné protiplnění, a to ani finanční, odpovídající hodnotě výhry. Pořadatel neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami. Podmínky využití výher se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. Tato akce není veřejným příslibem. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či účastí v soutěži.


Mechanismus soutěže – výběr výherců
Soutěž probíhá v termínu od 2.10. 2023 10:00 hodin do 29. 10. 2023 20:00 hodin včetně, (dále jen „Doba konání soutěže“) ve čtyřech soutěžních týdnech:

2. 10. – 8. 10. 2023
9. 10. – 15. 10. 2023
16. 10. – 22. 10. 2023
23. 10. – 29. 10. 2023

Výherce vyhodnocujeme následující pondělí, po skončení soutěžního týdne. Každý týden vylosuje pořadatel 7 výherců, celkem v soutěži bude vylosováno 28 výherců.
Losování výherců provede pořadatel ze všech odpovědí či komentářů u příspěvku.
Výherci budou informování prostřednictvím zprávy přes sociální sítě Facebook či Instagram.

Data výběru týdenních výherců – 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10. 2023.

Pořadatel i organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě je pořadatel oprávněn udělit výhru jinému soutěžícímu.


VII. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:
Soutěžící v souladu s platnou legislativou, a to zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením EP a Rady (EÚ) 2016/679 (dále jen „ GDPR“) splněním soutěžního úkolu dává souhlas se zařazením svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, nebo účtu uživatele na sociálních sítích, kde soutěž probíhá (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže (správce osobních údajů) a organizátora soutěže (zpracovatele osobních údajů), a to výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy.

Soutěžící potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z příslušné legislativy. Soutěžící bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

Soutěžící má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na email: info@promoholix.cz, a dále má práva dle čl. 13 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním svého souhlasu, avšak soutěžící ztrácí nárok na výhru v soutěži.
Jestliže soutěžící zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel nebo organizátor provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele nebo organizátora o vysvětlení a požádat je, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost soutěžícího shledána jako oprávněná, pořadatel, či organizátor neprodleně odstraní tento stav. Nevyhoví-li této žádosti, má soutěžící právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro případ, že se soutěžící stane výhercem, dává pořadateli a organizátorovi v souladu s právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů a s ust. § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, také souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem či organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Souhlasí také s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení pro účely seznámení veřejnosti s výhercem. Výherce uděluje pořadateli a organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel či organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytnou.


VIII. Závěrečná ustanovení:
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Meta. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook či Instagram, resp. Společnosti Meta tuto síť vlastnící a provozující.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování Facebookový či Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.


V Praze dne 15. 9. 2023