Meggle Meggle

Předchozí Další

Úplná pravidla soutěže

„Velká jarní soutěž!“

Česká republika

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Velká jarní soutěž!“ (dále jen „Soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na všech komunikačních a propagačních materiálech určených spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti Meggle, s.r.o. a společnosti PROMOHOLIX s.r.o.

Soutěž může být bez uvedení důvodu a náhrady zrušena dle rozhodnutí společnosti Meggle, s.r.o.

I. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže v České republice je společnost Meggle, s.r.o. se sídlem Psohlavců 1712/16, 147 00 Praha 4, Česká republika; IČ: 60202483, vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25335 (dále jen „Pořadatel“).

II. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže v České republice je PROMOHOLIX s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČ: 09771891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 341198 (dále jen „Organizátor“).

III. TECHNICKÝ SERVIS

Technický servis zajišťuje: ATS Praha s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27635007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 120434 (dále jen „Technický servis“).

IV. TRVÁNÍ SOUTĚŽE A MÍSTO

Soutěž probíhá v termínu od 25. dubna 2022 do 29. května 2022 včetně, (dále jen „Doba konání soutěže“) napříč celým trhem na území České republiky.

V. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

Soutěž se vztahuje na následující výrobky spol. Meggle, s.r.o., produktová řada Cottage Cheese, zakoupené v době konání soutěže (dále společně jen „soutěžní výrobky“).

Seznam soutěžních výrobků:

 • Cottage Cheese XXL 380 g
 • Cottage Cheese Bílý 180 g
 • Cottage Cheese Pažitka 180 g
 • Cottage Cheese Chilli 180 g
 • Cottage Cheese Light 180 g

VI. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci spol. Meggle s.r.o., PROMOHOLIX s.r.o., a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké dle občanského zákoníku a rodinní příslušníci v přímé linii (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni mít souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

VII. ÚČAST V SOUTĚŽI

Účastník se zapojí do soutěže tak, že zakoupí v rámci jednoho nákupu minimálně dva produkty Meggle Cottage Cheese, viz. bod V. Soutěžní výrobky, v době konání soutěže od 25. 4. 2022 do 29. 5. 2022 (dále jen „soutěžní nákup“) a uschová si účtenku (daňový doklad prokazující uskutečnění tohoto soutěžního nákupu =dále jen „soutěžní účtenka“).

Následně se soutěžící v době konání soutěže přihlásí na www.meggle-soutez.cz, vyplní všechna pole registračního formuláře.

Do registračního formuláře soutěžící vyplní:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu soutěžícího
 • telefonní číslo soutěžícího
 • číslo daňového dokladu, účtenky nebo faktury
 • datum nákupu z dokladu

Registrovat lze soutěžní výrobky zakoupené po celou dobu konání soutěže.

Za soutěžícího se považuje osoba, která je vlastníkem nebo právoplatným uživatelem emailové adresy a telefonu, která je uvedena v registračním formuláři.

Registrací a odesláním registračního formuláře přes webové stránky www.meggle-soutez.cz, soutěžící prohlašuje, že:

 • se seznámil s pravidly této soutěže, a že s nimi souhlasí;
 • bere na vědomí pravidla ochrany a zpracování osobních údajů podle čl. XI. těchto pravidel.

Po registraci přes webový formulář bude soutěžícímu registrace vyhodnocena, tzn. soutěžící bude na zadané telefonní číslo informován prostřednictvím SMS o případné výhře s instrukcemi pro její uplatnění.

V případě nesprávně zadané registrace (chybný email / chybný telefon / chybějící BKP kód) bude soutěžící obratem po odeslání soutěžního formuláře informován a vyzván k opakovanému zadání svých registračních údajů.

Každý soutěžící může získat pouze jeden typ výhry, tzn. že jeden soutěžící může získat maximálně:
1x kombinovanou chladničku Gorenje N6A2XL4 IonAir
1x tyčový mixér Gorenje HBC806QW

Jeden soutěžící se může soutěže účastnit i opakovaně, vždy však s novou soutěžní registrací a novým soutěžním nákupem. S jednotlivou soutěžní účtenkou se lze soutěže účastnit opakovaně pouze v případě, že taková soutěžní účtenka obsahuje informaci o provedení více soutěžních nákupů (např. dvakrát se lze s jednou soutěžní účtenkou registrovat, pokud soutěžící dle této účtenky zakoupí min. 4 kusy soutěžních výrobků atd.).

Účastník soutěže je povinen si uschovat originální soutěžní účtenku pro prokázání nároku na výhru.

Pokud soutěžící na vyzvání nedoloží doklady splňující podmínky těchto pravidel, do 3 pracovních dnů a podle instrukcí uvedených ve zprávě s informací o výhře, bude ze soutěže bez náhrady vyřazen. Soutěžní účtenky, které neobsahují datum a čas nákupu, se nepovažují za doklady splňující podmínky této soutěže.

VIII. VÝHRA

 • 10x kombinovaná chladnička Gorenje N6A2XL4 IonAir, v hodnotě 13 490 Kč
 • 130x tyčový mixér Gorenje HBC806QW, v hodnotě 1 799 Kč

IX. VÝBĚR VÝHERCE

Výherce se stanoví na principu tzv. „šťastné chvilky“, které jsou nastaveny v rámci doby trvání soutěže. Soutěžící, který trefí „šťastnou chvilku“ bude po úspěšném odeslání soutěžního formuláře informován, zda trefil šťastnou chvilku. „Šťastnou chvilkou“ se rozumí časový okamžik určený Pořadatelem soutěže před zahájením soutěže, ve formátu datum/hodina/minuta/vteřina (např. 25.4.2022 13:31:31).

Výhercem se stane ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže, tedy dle pokynů registruje platnou účtenku i se svými kontaktními údaji na www.meggle-soutez.cz a jehož platná soutěžní registrace bude doručená v příslušné šťastné chvilce nebo jako první následující po jejím uplynutí.

Nebude-li v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace, příslušnou výhru vyhrává soutěžící, jehož platná soutěžní registrace bude doručena jako první po stanovené šťastné chvilce.

V případě, že dojde k současnému doručení soutěžní registrace několika soutěžících ve stejnou šťastnou chvilku, je rozhodujícím kritériem pro určení výherce pro příslušnou výhru dřívější datum nákupu uvedený na nákupní účtence k soutěžním výrobkům. Stejně se postupuje v případě, kdy nebude v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace a současně dojde k doručení soutěžní registrace několika soutěžících v okamžik, kdy bude doručena první platná soutěžní registrace po stanovené šťastné chvilce.

Rozhodující moment pro určení výherce je okamžik přijetí platné soutěžní registrace.

X. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Po odeslání registračního formuláře bude soutěžícímu v případě výhry zaslána SMS s informací o výhře a instrukcemi pro uplatnění nároku na výhru, a to na telefonní číslo zadané v soutěžní registraci.

Soutěžící ručí za správnost svých zadaných údajů.

Organizátor má dále právo vyžádat si originály soutěžních účtenek od všech soutěžních nákupů, které soutěžící zařadil do soutěže, které je soutěžící povinen zaslat poštou do 4 pracovních dnů od obdržení výzvy. Soutěžící musí poslat všechny požadované soutěžní účtenky na adresu: PROMOHOLIX s.r.o., nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2. Obálka označená „Meggle soutěž“.

V případě ztráty zásilky Českou poštou nebo jinou přepravní službou nenese Organizátor žádnou odpovědnost. Doporučujeme zasílat jako Doporučené psaní a uschovat si podací lístek.

Pokud soutěžící z jakéhokoli důvodu na výzvu organizátora účtenku nedoloží ve stanovené lhůtě (rozhodující je datum poštovního razítka uvedeného na obálce), výhra propadá bez náhrady Pořadateli soutěže.

Případné důkazní břemeno při pochybnostech, zda byla účtenka zaslána či nikoliv, nese zasílající. Proto doporučujeme výhercům posílat doporučeně originály účtenky a ponechat si kopie. Účtenky budou výhercům zaslány zpět po ověření platnosti registrace a to do 14 dnů od doručení.

Výhry budou výhercům doručovány partnerskou dodavatelskou společností, na adresu, kterou soutěžící uvedl ve webovém formuláři na www.meggle-soutez.cz nejpozději do 30 dnů od uznání nároku na výhru, pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher.

Případná změna termínu bude vyhlášena na webových stránkách soutěže.

Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele než uvedenou výše či na jiné protiplnění, a to ani finanční, odpovídající hodnotě výhry.

Pořadatel neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami. Podmínky využití výher se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či s účastí v soutěži.

XI. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v Soutěži soutěžící bere na vědomí, že společnost Meggle, s.r.o. se sídlem Psohlavců 1712/16, 147 00 Praha 4, Česká republika; IČ: 60202483, jakožto správce osobních údajů pro Soutěž konanou na území České republiky, je oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů požadovaných Pořadatelem v souladu s těmito pravidly (tedy v rozsahu e-mailové adresy poskytnuté v rámci registrace, telefonního čísla, jména, příjmení a adresy pro zaslání výhry), případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže, doručení Výhry a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem a dále následujícími zpracovateli: PROMOHOLIX s.r.o. (Organizátor Soutěže) a Advanced Telecom Services, s.r.o. (společnost zajišťující technický servis). Zpracování osobních údajů může být prováděno případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však Pořadatel v současné době pro tyto účely nevyužívá.

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

XII. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem. V případě zakoupení více soutěžních výrobků v jednom soutěžním nákupu je možné zaslat soutěžní registraci opakovaně. Počet zaslaných soutěžních registrací spárovaných s jednou emailovou adresou však musí odpovídat počtu zakoupených soutěžních výrobků na doložené soutěžní účtence.

Doručené registrace jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení umožňujícího zaznamenat čas přijetí i obsah zprávy. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců.

V případě nesprávně zadané soutěžní registrace bude soutěžící informován ihned po odeslání zprávy přímo na webové stránce.

Organizátor a ani Pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost soutěžního webu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Případné informace získá každý soutěžící na e-mailové infolince meggle@atspraha.cz. Na e-mailové dotazy bude odpovídáno v pracovní dny, vždy do 1 pracovního dne od jejich doručení.

O soutěži informují na místech prodeje propagační materiály, webové stránky a Facebook Meggle.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Pořadatele www.meggle-soutez.cz.

V Praze dne 22. 4. 2022.