Meggle Meggle

Předchozí Další

Podrobná pravidla soutěže

„VYHRAJ s MEGGLE hodinky Garmin Forerunner! “


Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „VYHRAJ s MEGGLE hodinky Garmin Forerunner!“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních vizuálech chladících van a jiných materiálech určených spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti Meggle, s.r.o., a společnosti AIRBUZZ, s r.o.

Soutěž může být bez uvedení důvodu a náhrady zrušena dle rozhodnutí společnosti Meggle, s.r.o.


I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže v České republice je AIRBUZZ, s r.o., Nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 24260541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 197631 (dále jen „organizátor“).

II. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je v České republice společnost Meggle, s.r.o., Psohlavců 1712/16, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 60202483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25335 (dále jen „pořadatel“).

III. Trvání soutěže a místo
Soutěž probíhá v termínu od 8. 10. do 21. 10. 2020 (dále jen „doba konání soutěže“) ve vybraných hypermarketech Globus na území České republiky nebo do vydání všech losů a výher v rámci jednotlivých prodejen. Soutěžní dny jsou každý den v průběhu pracovní doby obchodů – včetně svátků, sobot a nedělí.

IV. Princip a podmínky soutěže

Soutěž se vztahuje na výrobky: Meggle Cottage Cheese Bílý 180 g, Meggle Cottage Cheese Pažitka 180 g, Meggle Cottage Cheese Chilli 180 g, Meggle Cottage Cheese Light 180 g, Meggle Cottage Cheese Olivy, rajčata a bazalka 180 g a Meggle Active Protein Cottage Cheese 150 g + 22 g specifikované v příloze č. 1 těchto pravidel (dále jen „soutěžní výrobky“).

Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností Meggle, s.r.o., AIRBUZZ, s r.o. a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké dle občanského zákoníku a rodinní příslušníci v přímé linii (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

Hlavní výhra sportovní hodiny Garmin Forerunner – získá celkem 45 výherců, kterým se na losu po setření objeví text oznamující výhru hodinky Garmin Forerunner.

Druhá výhra

Modrá nebo bílá miska Meggle – získá celkem 450 výherců, kterým se na losu po setření objeví text oznamující výhru modrou misku/ bílou misku.

Kuchařka Cottage Cheese – získá celkem 1 350 výherců, kterým se na losu po setření objeví text oznamující výhru kuchařku.

Na každou prodejnu je na začátku soutěže předáno 123 ks losů obsahujících 3 x los s výhrou hodinky, 30 x los s výhrou misky Meggle a 90 ks s výhrou kuchařka Cottage Cheese.

Výhru soutěžící získává v infocentru po setření losu.

Spotřebitel se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže zakoupí 2 ks soutěžních výrobků v libovolné
kombinaci, spolu s účtenkou obdrží kupón, který v informačním centru vymění za stírací los. Po jeho setření si
ihned může vyzvednout výhru, která se objeví na losu.

V. Výhra

Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše či na jiné protiplnění, a to ani finanční,
odpovídající hodnotě výhry.

Pořadatel neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami. Podmínky využití výher se řídí podmínkami jejich
dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či s účastí v soutěži.

VI. Všeobecné podmínky

Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem/kuponem.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či
odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s
konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z
účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s
dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno
pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by
vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na
poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané
později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Případné informace získá každý soutěžící na placené INFOLINCE Meggle, s. r. o., +420 224 312 166 ve všední
dny od 8:00 do 16:00. nebo na emailu: meggle@meggle.cz.

O soutěži informují na místech prodeje propagační materiály, webové stránky: www.meggle.cz,
www.cottagecheese.cz

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže v informačním centru
hypermarketů GLOBUS.


V Praze dne 7. října 2020Výrobky v soutěži

 

  • Meggle Cottage Cheese Bílý 180 g
  • Meggle Cottage Cheese Pažitka 180 g
  • Meggle Cottage Cheese Chilli 180 g
  • Meggle Cottage Cheese Light 180 g
  • Meggle Cottage Cheese Olivy, rajčata a bazalka 180 g
  • Meggle Active Protein Cottage Cheese 150 g + 22 g


Hlavní výhra – sportovní hodinky Garmin Forerunner
Druhá výhra – bílá nebo modrá miska Meggle a kuchařka Cottage Cheese